Fonts

 BBS: Inland Empire Archive
Date: 03-03-93 (14:15)       Number: 374
From: EARL MONTGOMERY       Refer#: NONE
 To: ROB SMETANA          Recvd: NO 
Subj: Fonts             Conf: (2) Quik_Bas
See header to previous message:
'>>> Start of Page 2.
G"h3aWTzMzMzMbaaayh3ayS527V3oBSXaaaaaWdBS5da(baaaaaaaaaa4WgB
G"4aaFaaaaaaaaaaaaWadaWadygBmFaaaaaaaaaaaa(dmWadaaaaaaaaaaaa
G"G)gyGbaaaaaaaWaBmZyddyCBidy4daaamWgZm2WyMZE6JbgaaaaGbgaGbg
G"8WdpyaaaaaaaaaGnSHnB2aaaaaaaaaaaaGnB2Wg2aaaaaaqeefbrrqueef
G"brrqueevLQvPAvQwLQvPAvQwLQDFx3319DDFx3319DDFhgyGbgyGbgyGbg
G"yGbgyGbgyGbgyGb(yGbgyGbgyGbgyGb(yGpgyGbgyGHn2yJn2yJn2BJn2y
G"Jn2aaaaaaaaaG)2yJn2yJnaaaaaaa(yGpgyGbgyGHn2yJn2yVb2BJn2yJn
G"2yJn2yJn2yJn2yJn2yJnaaaaaaG)gyVn2yJn2yJn2yJn2yVb(daaaaaaay
G"Jn2yJn2yJ)aaaaaaaayGbgyGb(yGpaaaaaaaaaaaaaaaaa4JbgyGbgyGbg
G"yGbgyGXhaaaaaaaayGbgyGbgy8paaaaaaaaaaaaaaaaa)JbgyGbgyGbgyG
G"bgyGXhyGbgyGbgaaaaaaaaa8paaaaaaaagyGbgyGbg)JbgyGbgyGbgyGbg
G"FGXhyGbgyGbg2yJn2yJn2CJn2yJn2yJn2yJn2Cdm)aaaaaaaaaaaaaaa)a
G"Zn2yJn2yJn2yJn2yZ9a8paaaaaaaaaaaaaa8pa3BJn2yJn2yJn2yJn3aZn
G"2yJn2yJnaaaaaaW)a8paaaaaaaGn2yJn2Cpa3BJn2yJn2GbgyGbg)dW)aa
G"aaaaaa2yJn2yJn28paaaaaaaaaaaaaa8pa)JbgyGbgyaaaaaaaaaW)2yJn
G"2yJn2yJn2yJn28daaaaaaaagyGbgy8bgFaaaaaaaaaaaaaaaFGXhyGbgyG
G"bgaaaaaaaaa8Jn2yJn2yJn2yJn2yJn)BJn2yJn2GbgyGbg)JX)yGbgyGbg
G"yGbgyGbgyGpaaaaaaaaaaaaaaaaaFGbgyGbgy8))))))))))))))))))aa
G"aaaaaaa8))))))))p8Wdp8Wdp8Wdp8Wdp8W)Wdp8Wdp8Wdp8Wdp8Wd))))
G")))))daaaaaaaaaaaaaaayh3yJn32baaaaaaaaaFgZVXgZpWadeaaaG)gB
G"mWadmWadmaaaaaaaaa(ZgBSXgBSbaaaaaa(BmyWGbmGzS)aaaaaaaaaaGF
G"yJn2ydhaaaaaaaaaMzMzMXhyGbmaaaaaaaGDCJbgyGbgaaaaaaGFyWJzMz
G"gpy4haaaaaaGdBgBS)gBmB4aaaaaaa4WMXgBmBSXM7aaaaaaGhWGbd(yMz
G"MXdaaaaaaaaaa432B7haaaaaaaaadyGFBV98(bgWaaaaaaahWagy8bgyWW
G"baaaaaaaaFgBSXgBSXgdaaaaaaa4paa4paa4paaaaaaaaayGHFyGbaa8pa
G"aaaaaadgmyadyada(baaaaaamGbmGbdgmaGFaaaaaaGdBSbgyGbgyGbgyG
G"bgyGbgyGbgyGn2WbaaaaaaaGbga4hayGbaaaaaaaaaayh3ayh3aaaaaaaa
G"4WgB4aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaGbgaaaaaaaaaaaaaaaaaGbaaaaaaaaapW
G"admWadSZgpCaaaaaa2SXgBSXgaaaaaaaaaaah2WagY4daaaaaaaaaaaaaa
G"8XhF8XhFaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
N=3591:K=255
IF LEN(C$)<>4788 THEN ?"Incomplete script file!":BEEP:END
FOR A=1 TO N
LOCATE 1:?STRING$(50*(A/N),177):IF L=0 THEN GOSUB G:L=6
W=T\P(6-L)
GOSUB G:W=W OR T*P(L):L=L-2:B$=CHR$(W AND K):PUT 1,,B$:NEXT
?:IF C<>34 THEN ?"Bad checksum!":BEEP:END ELSE ?"Success!":END
G:
I=I+1
T=INSTR(T$,MID$(C$,I,1))-1
C=(C+T)*2:C=C\256+(C AND 255):RETURN
SUB G(A$):SHARED C$:C$=C$+LEFT$(A$,58):END SUB

--- Maximus 2.01wb
 * Origin: Rabbit and Snake's BBS - Richardson, Texas (1:124/6108)
Outer Court
Echo Basic Postings

Books at Amazon:

Back to BASIC: The History, Corruption, and Future of the Language

Hackers: Heroes of the Computer Revolution (including Tiny BASIC)

Go to: The Story of the Math Majors, Bridge Players, Engineers, Chess Wizards, Scientists and Iconoclasts who were the Hero Programmers of the Software Revolution

The Advent of the Algorithm: The Idea that Rules the World

Moths in the Machine: The Power and Perils of Programming

Mastering Visual Basic .NET